ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van RJsoft, gevestigd  te Maastricht, hierna te noemen “de gebruiker”.
1.2 De opdrachtgever c.q. de koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
1.3 Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor  zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop  naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
1.5 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de  toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend. Aanvullingen of wijzigingen op  de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke  bevestiging door de gebruiker bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN / OFFERTES

3.1 Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een  termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod  wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen twee (2) werkdagen na ontvangst  van de aanvaarding te herroepen.
3.2 Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven en  promotiemateriaal, alsmede andere door de gebruiker verstrekte gegevens binden haar niet.
3.3 De gebruiker wordt ter zake van opdrachten en leveringen uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degenen  die daartoe blijkens de inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Maastricht zijn  gerechtigd.
3.4 A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de
overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen,
arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en dergelijke, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de  wederpartij door te berekenen.
Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker worden uitgegeven en in werking treden, dan is de  gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf,  geldt dat prijsverhogingen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden  doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een  kortere termijn dan drie maanden, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

De gebruiker is bevoegd, ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.


ARTIKEL 5: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

5.1 Levering vindt plaats in de winkel van de gebruiker. Indien de wederpartij een andere plaatst van levering wenst,  worden de zaken voor rekening en risico van de wederpartij getransporteerd en zullen de kosten daarvan bij de  wederpartij in rekening worden gebracht.
5.2 Opgegeven termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd c.q. reparaties moeten zijn verricht, kunnen nimmer  worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering c.q.  beëindiging van de reparatiewerkzaamheden dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
5.3 Bij levering in gedeelten of wanneer een reparatie in gedeelten wordt verricht, wordt elke fase als een  afzonderlijke transactie beschouwd.
5.4 Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
5.5 Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten  reparatiewerkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker  zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de  wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten  reparatiewerkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet  stellen de zaken te leveren en/of de reparatiewerkzaamheden te hervatten.
5.6 Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het  vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele  verloop van één (1) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten  reparatiewerkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke  ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van  schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
5.7 Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de bedongen prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of  andere kosten, te voldoen onverlet.
5.8 De gebruiker is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij  vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen, alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken.

ARTIKEL 6: VOORTGANG LEVERING, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

6.1 Wanneer de leveringen of de reparatiewerkzaamheden, door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker, niet normaal  of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten,  waaronder begrepen voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening te brengen.
6.2 Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening  van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.3 De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat de gebruiker toegang krijgt tot de plaats(en) waar de  reparatiewerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden.
6.4 De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat op de plaats van uitvoering der reparatiewerkzaamheden de voor het  werk benodigde energie(aansluitingen) aanwezig zijn.

ARTIKEL 7: RECLAMES

7.1 De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het uitvoeren van de  reparatiewerkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of  gebreken constateert, dient de wederpartij de gebruiker binnen 24 uur hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd  door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan de gebruiker.
Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of uitvoering van de  reparatiewerkzaamheden aan de gebruiker te worden gemeld.
7.2 Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker kenbaar is gemaakt, worden de  zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de reparatiewerkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
7.3 Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
7.4 De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
7.5 Indien retourzending van geleverde zaken noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van  de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
7.6 In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 9.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

8.1 De gebruiker kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht. Behoudens de  verplichting van de gebruiker om in geval van materiaal- en/of fabricagefouten, ontstaan vóór de levering, te zorgen  voor kosteloze vervanging of herstel, dan wel restitutie van de koopprijs, aanvaardt de gebruiker geen enkele  aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de  ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. Een  zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die de gebruiker inschakelt.
8.2 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker - uit  welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde  reparatiewerkzaamheden.
8.3 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding  welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten  verzekering.
8.4 De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
8.5 Behoudens door de gebruiker elders (bijvoorbeeld in foldermateriaal) genoemde garantietermijnen, is onderstaande  van toepassing:
A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt  tot 6 maanden.
B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf,  geldt een maximale termijn van 1 jaar waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan worden aangesproken.
Desgevraagd wordt door de gebruiker een garantiebewijs afgegeven, hetgeen als zodanig het enig geldige bewijs voor  garantie is.
8.6 Ter zake gebruikte computers geldt een garantietermijn van één maand, tenzij partijen schriftelijk anders zijn  overeengekomen. Op eventueel aanwezige software op een gebruikte computer wordt geen garantie verleend.
8.7 Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op  gelijke wijze tussen partijen gelden.
8.8 De wederpartij kan geen aanspraak maken op garantie wanneer software is ontdaan van de originele verpakking.
8.9 De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de  gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of  ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;
B. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of  adviezen heeft gehandeld.
C. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen informatiedragers e.d. die door  of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven.

ARTIKEL 9: BETALING

9.1 Betaling geschiedt contant bij levering of na toezending van een factuur.
9.2 Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien conform artikel 5 niet kan worden  geleverd.
9.3 Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
A. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter
grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle  maanden aangemerkt.
B. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van
buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een  absoluut minimum van € 70,00.
9.4 Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere  ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet  gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
9.5 Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de  nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden  op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds  vóór het moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de  kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
9.6 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en  strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt de wederpartij  dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9.7 A. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op
de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot  deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij surséance van  betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die  niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de  wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die  betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de prijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte  werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele schadevergoeding wegens  tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij. De wederpartij verplicht zich om  de zaken gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten.
10.2 Zolang de goederen eigendom blijven van de gebruiker, mag de wederpartij ze slechts in zijn normale  bedrijfsuitoefening be- of verwerken of doorverkopen, hetgeen niet omvat verpanding of overdracht in eigendom tot  zekerheid. Bij overtreding van deze verplichting verbeurd de wederpartij, zonder dat een nadere ingebrekestelling is  vereist, een terstond opeisbare boete ad € 11.345,00, en is de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd  de verdere aanspraken van de gebruiker.
10.3 Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als  ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
10.4 De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden  rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 11: PAND/WARRANTAGE

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de  gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een  bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere  financiers te brengen (warrantage). Indien de wederpartij in strijd met deze bepaling handelt, zal dit worden  aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan haar zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige  ingebrekestelling te zijn gehouden, zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst  ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 12: INBREUK INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

12.1 De gebruiker garandeert dat de door haar geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse  octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin  door de gebruiker moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding, in een niet meer voor  beroep vatbare beslissing, wordt vastgesteld dat enig door de gebruiker geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten  van derde als zo-even bedoeld zal de gebruiker ter hare keuze na overleg met de wederpartij de betrokken zaak  vervangen door een zaak die geen inbreuk maakt op het betrokken recht, of een licentierecht ter zake verwerven, dan  wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te  achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. De wederpartij verliest evenwel het  recht op de zo-even aangeduide prestaties, indien hij de gebruiker niet zodanig tijdig en volledig over aanspraken  van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht, dat de gebruiker in staat is geweest haar rechten ter  zake naar behoren te verdedigen.
12.2 Op de geleverde zaken aanwezige fabrieks- of handelsmerken, dan wel type-, identificatienummers of andere  tekens, al dan niet door de gebruiker aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

ARTIKEL 13: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker  gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn  vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van  betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of  anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan  verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surséance van  betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.


ARTIKEL 14: OVERMACHT

14.1 In geval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is  gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker,  of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker ingeschakelde derden of toeleveranciers,  dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker  gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens  de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding  te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de  wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
14.2 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan:  oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door  personeel of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de  overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en  natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker,  diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
14.3 In geval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan haar  verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement,  executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door  haar uit hoofde van enigerlei contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 15: ANNULERING EN ONTBINDING

15.1 A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of  andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die  niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Het overige in dit artikel bepaalde is wel van toepassing.
15.2 Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij  aan de gebruiker, naast vergoeding van ten minste 20% van de afgesproken prijs, verplicht tot afname van reeds  bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden  aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake. Door de wederpartij reeds  betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

16.1 Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van  toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst(en) voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden  beslecht.
16.2 Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de  bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker woont of  gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
16.3 In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf,  geldt dat binnen 1 maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal  worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk  bevoegde rechter.